Chi tiết tin tức

|

Thông tin tổ chức nhân sự tháng 9 năm 2018

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự sau:

 

Điều động và Bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Chung - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học sang giữ chức vụ Trưởng khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực.

 

Quyết định sáp nhập Phòng Thanh tra Giáo dục với Phòng Công tác Chính trị &HSSV và đổi tên thành Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra giáo dục.

 

Quyết định sáp nhập Trung tâm Dịch vụ đào tạo & Hỗ trợ sinh viên vào Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông.

 

Quyết định đổi tên Ban Quản lý Ký túc xá thành Trung tâm Quản lý Ký túc xá sinh viên.

 

Quyết định bổ nhiệm Ông Cao Xuân Thủy - Trưởng phòng Công tác chính trị & HSSV giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục.

 

Quyết định bổ nhiệm Bà Vũ Thị Vi - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị & HSSV giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục.

 

Quyết định bổ nhiệm Bà Cao Thị Kiều Vinh - Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục.

 

Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thoa - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đào tạo & Hỗ trợ sinh viên giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông.

 

Bổ nhiệm Ông Võ Duy Ân - Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá sinh viên.

 

Điều động và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đào tạo & Hỗ trợ sinh viên sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá sinh viên.

 

Theo thông tin Phòng Tổ chức - Hành chính.

|

Chức năng