Chi tiết tin tức

|

Thông tin công tác cán bộ tháng 03/2019

Ngày 01/3/2019, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh có các quyết định về công tác cán bộ như sau:

 

1. Bổ nhiệm ông Lư Nhật Vinh - giảng viên khoa Công nghệ thông tin giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ thông tin.

 

2. Bổ nhiệm ThS. Trần Tín Nghị - phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ giữ chức vụ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ.

 

3. Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Anh Thư - chuyên viên phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học.

 

4. Giao TS. Nguyễn Tuấn Anh - phó Trưởng khoa Khoa học ứng dụng phụ trách khoa Khoa học ứng dụng.

 

Thông tin của Phòng Tổ chức Hành chính

|

Chức năng