Chi tiết tin tức

|

Thông báo về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018.

     Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các khoa và sinh viên kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Đối tượng đăng ký

     Tất cả sinh viên các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ có nguyện vọng đăng ký học (học theo tiến độ, học vượt, học cải thiện, học lại) ở học kỳ II năm học 2017 – 2018.

2. Hình thức đăng ký

-     Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên của Trường theo địa chỉ http://sinhvien.hufi.edu.vn. Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin để đăng ký học phần.

-     Tên đăng nhập: Mã số sinh viên.

-     Mật khẩu: Mật khẩu riêng của từng sinh viên

-     Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, chọn mục "Đăng ký học phần" để đăng ký học phần chính thức.

3. Quy trình đăng ký trực tuyến

Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ sau:

http://sinhvien.hufi.edu.vn/HuongDanDangKyHP/HuongDan_DangKyHP.htm

4. Thời gian đăng ký học phần: gồm 2 đợt

-     Đợt 1:

+     Từ 8h00’ ngày 12/12/2017 đến 16h00’ ngày 22/12/2017.

+     Được quyền đăng ký mới, hủy nhóm.

-     Đợt 2:

+     Từ 8h00’ ngày 02/01/2018 đến 16h00’ ngày 12/01/2018.

+     Chỉ cho đăng ký mới, không cho hủy.

5. Thời gian rút bớt học phần đã đăng ký

-     Bắt đầu từ ngày 8h00’ ngày 05/03/2018 đến 16h00’ ngày 11/03/2018.

-     Sinh viên rút học phần online tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn/ (trạng thái rút học phần).

6. Thời gian và địa điểm đóng học phí: xem thông báo cụ thể trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn/

7. Những vấn đề cần lưu ý

-     Liên hệ với phòng Công tác Chính trị và HSSV để điều chỉnh các thông tin sinh viên và cấp lại password (nếu cần).

-     Liên hệ với phòng Đào tạo để điều chỉnh các nội dung về chương trình, chuyên ngành, điểm số, đăng ký học phần.

-     Sinh viên chú ý xem kỹ mã học phần, lớp học phần đúng với chương trình đào tạo của mình trước khi đăng ký.

-     Sinh viên chỉ được huỷ học phần khi lớp học phần ở trạng thái “mở lớp”, sau khi lớp học phần chuyển trạng thái “chỉ đăng ký”, sinh viên không được huỷ hoặc chuyển lớp học phần.

-     Sinh viên tự bảo quản tài khoản cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết huỷ học phần các trường hợp nhờ bạn đăng ký, chưa biết điểm lần học chính thức đã đăng ký học lại, không xem lịch, không xem cơ sở học trước khi đăng ký,…

-     Sinh viên rút học phần trong thời gian quy định và phải đóng học phí các học phần đã rút.

8. Tổ chức thực hiện

-     Trưởng các Khoa triển khai thông báo này đến cố vấn học tập và sinh viên.

-     Cố vấn học tập triển khai việc hướng dẫn sinh viên của lớp mình đăng ký học phần.

-     Tổ Quản trị mạng chuẩn bị hệ thống mạng đảm bảo thông suốt cho việc đăng ký học phần.

Phòng Đào tạo thường trực để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký học phần.

 

|

Chức năng