23 Tháng 05
Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn chi tiết quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Dương Hoàng Kiệt

Chức năng