05 Tháng 05
Giáo dục 4.0 - Thử thách và cơ hội
14 Tháng 01
Tài liệu: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tài liệu: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đây là bản dịch ra tiếng Việt tác phẩm của tác giả Klaus Schwab về toàn bộ nội dung về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thái Doãn Thanh
27 Tháng 12
Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Chức năng