23 Tháng 05
Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Công văn 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn do Bộ GDĐT ban hành Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 05
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn chi tiết quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Dương Hoàng Kiệt
06 Tháng 09
Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (kèm theo công văn 1237)

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (kèm theo công văn 1237)

Đây là tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành - dành cho tự đánh giá và đánh giá ngoài. Đối với mỗi tiêu chí (trong 61 tiêu chí), tài liệu phân tích nội hàm (yêu cầu hoặc chỉ báo) kèm theo mốc chuẩn tham chiếu tối thiểu để đánh giá mức đạt tiêu chí và minh chứng trực tiếp tối thiểu.

Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 03
 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quản Trị
08 Tháng 03
Nghị định 72/2015/NĐ-CP về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 72/2015/NĐ-CP về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học

Dương Hoàng Kiệt
08 Tháng 03
Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT về ban hành quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT về ban hành quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Dương Hoàng Kiệt
08 Tháng 03
Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Dương Hoàng Kiệt

Chức năng