Chi tiết tin tức

|

Thông tin thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm cán bộ

Ngày 01 tháng 10 năm 2016, Phó Hiệu trưởng (Phụ trách trường) Nguyễn Xuân Hoàn đã ký quyết định giải thể Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, đồng thời ra quyết định thành lập 02 đơn vị mới là Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học; Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế. Cùng với quyết định giải thể đơn vị, thành lập đơn vị mới, Nhà trường cũng ra các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ như sau:

 

1. Điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế về Khoa Ngoại ngữ và giữ chức vụ Phó trưởng khoa (phụ trách khoa).

 

2. Điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Chung -  Trưởng phòng Tổ chức Hành chính về Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học và giữ chức vụ Trưởng phòng.

 

3. Điều động và bổ nhiệm ThS. Thái Doãn Thanh - Trưởng phòng Đào tạo về Phòng Tổ chức Hành chính và giữ chức vụ Trưởng phòng.

 

4. Điều động và bổ nhiệm TS. Đặng Tấn Hiệp - Phó Trưởng phòng Đào tạo về Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế và giữ chức vụ phó Viện trưởng (Phụ trách Viện).

 

5. Giao ThS. Nguyễn Thanh Nguyên - Phó trưởng phòng Đào tạo nhiệm vụ phụ trách phòng Đào tạo.

 

6. Quyết định ThS. Phạm Ngọc Sơn - Phó trưởng khoa ngoại ngữ thôi nhiệm vụ phụ trách khoa.

 

7. Quyết định giao ThS. Lê Văn Thảo - Phó Giám đốc trung tâm Thể chất - Quốc phòng nhiệm vụ phụ trách trung tâm kể từ 01/11/2016.

 

Phòng TCHC

|

Chức năng