Chi tiết tin tức

|

Danh mục biểu mẫu khoa học công nghệ

STT

Tên biểu mẫu

File đính kèm

I

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

 

1

Phiếu đăng ký đề tài và phát triển công nghệ cấp bộ

File Download

2

Thuyết minh đề tài và phát triển công nghệ cấp bộ

File Download

3

Hợp đồng NCKH cấp bộ

File Download

4

Phiếu nhận xét nhiệm vụ NCKH cấp bộ tại cơ sở

File Download

5

Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp bộ tại cơ sở

File Download

6

Bố cục báo cáo tổng kết đề tài

File Download

7

Biên bản thanh lý đề tài cấp bộ

File Download

II

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

 

1

Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp trường

File Download

2

Thuyết minh đề tài NCKH cấp trường

File Download

3

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

File Download

4

Hợp đồng NCKH cấp trường

File Download

5

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp trường

File Download

6

Bố cục báo cáo tổng kết đề tài

File Download

7

Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp trường

File Download

8

Biên bản thanh lý đề tài cấp trường

File Download

 

|

Chức năng