25 Tháng 12
Dự thảo Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Dự thảo Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Theo dự thảo, các trường tham gia kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn. Ngay cả người học ở các trường này được cũng tăng hạn mức tín dụng ưu đãi, đồng thời các tín chỉ tích lũy ở cơ sở giáo dục đã được kiểm định được công nhận và chuyển đổi.

Dương Hoàng Kiệt
07 Tháng 09
Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn aun-qa (phiên bản 3.0)

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn aun-qa (phiên bản 3.0)

Tài liệu này được dịch từ nguyên tác “Guide to AUN-QA assessmentat programme level version 3.0” theo Giấy chấp thuận nhượng bản quyền xuất bản số 194/2016 của Tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ bản quyền xuất bản và phát hành.

Dương Hoàng Kiệt
08 Tháng 05
Bản dịch Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA version 3

Bản dịch Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA version 3

Bô tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến sự di động (mobility) của người học trong việc tích lũy tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới. Xin giới thiệu bản dịch version 3 của Bô tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2015.

Dương Hoàng Kiệt
15 Tháng 04
Đại học Quốc gia Tp.HCM và Trường đại học Cần Thơ hỗ trợ tài liệu xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và AUN-QA

Đại học Quốc gia Tp.HCM và Trường đại học Cần Thơ hỗ trợ tài liệu xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và AUN-QA

Tài liệu gồm 5 quyển trong bộ sách CDIO, 1 quyển tổng kết 5 năm đào tạo theo CDIO của ĐHQG Tp.HCM (2010 - 2014) và 2 quyển trong bộ tiêu chuẩn AUN-QA 2015. Thầy/Cô có nhu cầu tìm hiểu xin vui lòng liên hệ Thầy Kiệt (P.KT&ĐBCL) để đăng ký.

Dương Hoàng Kiệt
23 Tháng 03
Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng năm 2016. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Dương Hoàng Kiệt

Chức năng