08 Tháng 03
Strategic Planning in the University

Strategic Planning in the University

Trong bất cứ tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, giáo dục,... Việc xây dựng kế hoạch chiến lược là sự cần thiết cho việc hoạch định sự phát triển của Tổ chức. Tài liệu "Strategic Planning in the University" là bản hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục đại học xây dựng một kế hoạch chiến lược cho mình...

Thái Doãn Thanh

Chức năng