05 Tháng 01
Kế hoạch công tác tháng 1&2/2017
06 Tháng 12
Kế hoạch công tác tháng 12/2016
25 Tháng 12
Dự thảo Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Dự thảo Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Theo dự thảo, các trường tham gia kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn. Ngay cả người học ở các trường này được cũng tăng hạn mức tín dụng ưu đãi, đồng thời các tín chỉ tích lũy ở cơ sở giáo dục đã được kiểm định được công nhận và chuyển đổi.

Quản Trị

Chức năng