03 Tháng 10
Học bổng EDTEA, Đại học KwaZulu - Natal (UKZN), Nam Phi, 2017

Học bổng EDTEA, Đại học KwaZulu - Natal (UKZN), Nam Phi, 2017

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức học bổng EDTEA, Đại học KwaZulu - Natal (UKZN), Nam Phi cho Thạc sỹ, Tiến sỹ, ngành học Phát triển kinh tế khu vực. Trần Thị Hồng Nhung
03 Tháng 10
Học bổng Thạc sỹ Oxford Pershing Square, Đại Học Oxford, Anh, 2018

Học bổng Thạc sỹ Oxford Pershing Square, Đại Học Oxford, Anh, 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức học bổng Thạc sỹ Oxford Pershing Square của Đại học Oxford chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trần Thị Hồng Nhung
03 Tháng 10
Học bổng tiến sĩ của Đại học Chosun, Hàn Quốc, 2018

Học bổng tiến sĩ của Đại học Chosun, Hàn Quốc, 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM trân trọng thông báo đến toàn thể công chức - viên chức học bổng Tiến sĩ, của trường Đại học Chosun Hàn Quốc cho lĩnh vực Công nghệ thông tin Trần Thị Hồng Nhung
21 Tháng 08
Thông báo nghỉ Lễ ngày 2-9-2017

Chức năng