Chi tiết tin tức

|

Quy định chung về việc quy đổi giờ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên HUFI

1. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh nghề nghiệp giảng viên. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học cụ thể, tối thiểu phải có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

 

2. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học có mức quy đổi theo Quy định hoạt động khoa học công nghệ của Trường, như sau:

....

 

3. Việc quy đổi số giờ nghiên cứu khoa học vượt định mức thành số giờ chuẩn giảng dạy và việc khấu trừ thu nhập được thực hiện theo Quy định hoạt động khoa học công nghệ và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

      

       4. Trong những trường hợp cần thiết, nhà trường huy động những giảng viên có đủ năng lực và các điều kiện khác làm công tác nghiên cứu khoa học thì Hiệu trưởng quyết định chuyển thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy theo quy định sang thời gian làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với những giảng viên được huy động. Cán bộ quản lý nếu đang là chủ nhiệm đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, thành phố trở lên thì được miễn giờ dạy tiêu chuẩn theo quy định để tập trung thời gian thực hiện đề tài/dự án theo thời gian quy định.

 

5. Chuyển đổi giờ NCKH thành giờ giảng dạy và hoạt động khác

      - Trong trường hợp giảng viên chưa giảng dạy đủ số giờ định mức theo quy định, nếu giảng viên có dư số giờ NCKH (chỉ được phép lấy giờ NCKH chuẩn như: Đề tài NCKH các cấp, các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học, bằng sáng chế) thì cho phép chuyển giờ NCKH thành giờ giảng dạy theo quy định 03 giờ NCKH = 01 giờ chuẩn giảng dạy. Chỉ chuyển đổi giờ NCKH để bù số giờ giảng dạy còn thiếu, không chuyển giờ NCKH sang giờ giảng dạy để tính tiền vượt giờ

   

     - Trong trường hợp giảng viên chưa thực hiện đủ số giờ các hoạt động khác, nếu số giờ NCKH còn dư, có thể chuyển giờ NCKH sang giờ hoạt động khác theo quy định 01 giờ NCKH = 01 giờ hoạt động khác.

 

 

 

|

Chức năng