Chi tiết tin tức

|

Chế độ nghỉ không hưởng lương của công chức, viên chức và người lao động tại HUFI ra sao?

Viên chức và người lao động có thể xin nghỉ không hưởng lương trong một khoảng thời gian nhất định nhưng tối đa 03 tháng/1 lần (ngoại trừ trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định). Việc nghỉ không hưởng lương phải được sự đồng ý của Trưởng đơn vị, phòng Tổ chức-Hành chính xem xét, đề xuất và trình Hiệu trưởng quyết định, cụ thể:

a) Trường hợp nghỉ từ 01 đến 05 ngày làm việc

Viên chức và người lao động nghỉ từ 01 đến 05 ngày làm việc phải làm đơn (theo mẫu) gửi về phòng Tổ chức Hành chính trước ít nhất 02 ngày làm việc, phòng Tổ chức Hành chính được quyền cho nghỉ hoặc không cho nghỉ nhưng tối đa không được cho một người nghỉ quá 10 ngày làm việc trong một năm.

b) Trường hợp nghỉ từ 05 đến 15 ngày làm việc

Viên chức và người lao động nghỉ từ 05 đến 15 ngày làm việc phải làm đơn (theo mẫu) gửi đơn về phòng Tổ chức-Hành chính trước ít nhất 03 ngày làm việc, phòng Tổ chức Hành chính xem xét và và trình Hiệu trưởng phê duyệt, nếu đồng ý thì ra quyết định, nếu không đồng ý thì trả lời cho viên chức và người lao động được biết (trường hợp được đồng ý cho nghỉ thì nhà trường không đóng BHXH cho cá nhân trong khoảng thời gian nghỉ, tuy nhiên nhà trường sẽ hỗ trợ cho cá nhân được tự đóng BHXH, BHTY, BHTN bằng cách khấu trừ số tiền phải đóng tương ứng để nộp cho cơ quan BHXH).

c) Trường hợp nghỉ từ 15 ngày làm việc trở lên

Viên chức và người lao động nghỉ từ 15 ngày làm việc trở lên phải làm đơn (theo mẫu) gửi về phòng Tổ chức-Hành chính trước ít nhất 05 ngày làm việc, phòng Tổ chức Hành chính xem xét và có ý kiến đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt, nếu đồng ý thì ra quyết định, nếu không đồng ý thì trả lời cho viên chức và người lao động được biết (trường hợp được đồng ý cho nghỉ thì nhà trường không hỗ trợ cho cá nhân tự đóng BHXH, BHTY, BHTN trong khoảng thời gian nghỉ không hưởng lương).

Trước 03 ngày khi hết thời hạn nghỉ không hưởng lương, viên chức và người lao động phải làm đơn (theo mẫu) kèm theo bản xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thời gian nghỉ không hưởng gửi về phòng Tổ chức-Hành chính. Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục hồ sơ báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

|

Chức năng