Chi tiết tin tức

|

Chế độ nghỉ hàng năm của công chức, viên chức, người lao động của HUFI ra sao?

1. Số ngày nghỉ hàng năm

a) Đối với viên chức giảng dạy: Thời gian nghỉ hàng năm của viên chức giảng dạy là 08 tuần.

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động có đủ 12 tháng làm việc tại Trường (kể cả thời gian được coi là thời gian làm việc quy định tại Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP), thì được nghỉ hàng năm (còn gọi là nghỉ phép năm) hưởng nguyên lương là 12 ngày làm việc.

Cơ sở để tính nghỉ hàng năm là theo năm dương lịch. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 05 năm làm việc tại Trường được nghỉ tăng thêm 01 ngày. Trường hợp công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trường chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm được tính tương ứng với số tháng làm việc trong năm (áp dụng nguyên tắc làm tròn tháng).

c) Thời gian công chức, viên chức và người lao động đi nghỉ mát, du lịch của năm nào tính vào ngày nghỉ hàng năm của năm ấy.

2. Thời gian nghỉ hàng năm

a) Đối với viên chức giảng dạy: Viên chức giảng dạy nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ hè, nghỉ các ngày lễ và nghỉ tết (thời gian nghỉ cụ thể sẽ được Nhà trường thông báo).

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động khác: Căn cứ vào số ngày nghỉ hàng năm, Trưởng đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cho viên chức và người lao động của đơn vị mình nghỉ hàng năm vào thời điểm thích hợp (ưu tiên bố trí trong thời gian nghỉ hè và nghỉ tết). Trường hợp do tính chất công việc mà viên chức và người lao động chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì Trưởng đơn vị bố trí, sắp xếp cho nghỉ bù vào ngày thường nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường.

3. Thủ tục xin nghỉ hàng năm

- Hiệu trưởng nghỉ hàng năm thì báo cho Phòng Tổ chức-Hành chính để làm thủ tục cần thiết theo quy định.

- Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị nghỉ hàng năm phải làm đơn (theo mẫu), được sự đồng ý của Hiệu trưởng và gửi về phòng Tổ chức Hành chính để cập nhật, theo dõi.

- Viên chức và người lao động nghỉ hàng năm phải làm đơn (theo mẫu), có ý kiến nhất trí của Trưởng đơn vị sau đó gửi về phòng Tổ chức-Hành chính trước ít nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nghỉ, phòng Tổ chức-Hành chính xem xét đề xuất ý kiến trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Khi nghỉ phép hàng năm, công chức, viên chức và người lao động phải đăng ký địa chỉ nơi cư trú và số điện thoại để đơn vị và nhà trường liên lạc khi cần.

|

Chức năng